Gedragscode

kolibrie_0.jpg

 

1. Contacten met cliënten

De TR-Professional informeert cliënten over de werkwijze, uitgangspunten en beperkingen van een TR-aanpak.
Hij bouwt een vertrouwensrelatie met de cliënt op  en zal dit vertrouwen niet beschamen. Hij houdt alles vertrouwelijk wat hem door zijn werk bekend wordt, tenzij de cliënt zijn toestemming geeft, of zijn zwijgen hem wettelijk medeplichtig zou maken. In publicaties waarborgt de TR-Orofessional de anonimiteit van zijn cliënten of vraagt hun toestemming.
Hij maakt duidelijke afspraken over de te behandelen klachten, de gewenste toestand, de methode en indien mogelijk de voorziene kosten.

2. Professionaliteit

De TR-Professional wijst geen cliënten af op grond van sekse, ras, herkomst of seksuele geaardheid.
Hij respecteert de levensbeschouwelijke opvattingen van de cliënt. Hij laat hooguit zien hoe deze mogelijks doorwerken in het leven van de cliënt, als ze verbonden lijken te zijn met de klacht.
De TR-Professional heeft de leiding tijdens de sessie maar hij handelt nooit tegen de kennelijke wil van de cliënt. De belangen van de cliënt staan steeds op de eerste plaats.
Hij respecteert en bevordert de keuzevrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van zijn cliënten en maakt hen op geen enkel manier afhankelijk van hem.
De TR-Professional onthoudt zich tevens van persoonlijke relaties met zijn cliënten.
Hij kan zich nooit aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken met een beroep op een opdracht of verzoek van de cliënt.
De cliënt heeft recht op inzage in gegevens en afschrift van bescheiden die op hem betrekking hebben, behoudens de persoonlijke aantekeningen van de TR-coach. 

3. Grenzen

De TR-Professional beperkt zich tot de coaching van de aangeboden klachten en problemen. Hij probeert nooit een levensovertuiging aan de cliënt op te dringen.
Hij laat zich tegenover de cliënt niet geringschattend uit over andere methodes in de reguliere of alternatieve sector.
Hij onthoudt zich van handelingen die gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen kunnen. Bij vermoeden van medische problemen zal hij de cliënt adviseren zich ook medisch te laten onderzoeken en behandelen.
Indien nodig zal de TR-Professional geëigende methodieken als aanvulling aan de cliënt voorstellen, of hem doorverwijzen. Deze methodieken kunnen liggen op het terrein van verdere persoonlijke of lichamelijke verwerking van het materiaal dat tijdens een sessie naar boven is gekomen.

4. Professionele samenwerking

De TR-Professional is bereid tot een goede samenwerking met collega's en andere beroepsbeoefenaren op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.
Hij biedt collega's alle hulp die hij krachtens zijn deskundigheid en ervaring kan bieden.
Hij laat zich in het openbaar of tegenover de cliënt niet geringschattend uit over collega's.
De TR-Professional zal de cliënt doorverwijzen naar een collega of een andere hulpverlener wanneer bijzondere ervaring of kennis, dan wel een andere methode, aangewezen is, in het geval dat hij dat zelf niet kan aanbieden.
Hij staat open voor evaluatie van zijn eigen beroepsmatig handelen. Hij verleent desgevraagd volledige medewerking aan een klachtenprocedure.
De TR-Professional  houdt zijn kennis en vaardigheden op peil en ontwikkelt deze verder. Hij schoolt zich daartoe regelmatig bij en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.
Hij geeft desgevraagd adequate en begrijpelijke voorlichting aan potentiële cliënten en geïnteresseerden.
Desgevraagd en zo mogelijk zal hij medewerking verlenen aan de opleiding van TR-Professional en wetenschappelijk onderzoek.